قالب پرشین بلاگ


مديريت محيط زيست/ARCGIS/انجام پایان نامه
انجام کلیه پروژه های ،GIS، AHP، SMCE، SPSS انجام کلیه پایان نامه ها و پروپوزال های کارشناسی و ارشد ی
لینک دوستان

دلفي يک نظر خواهي تخصصي براي پیش‌بینی آينده است که بر اساس آن مي­توان نتايج مختلف را استخراج کرد. اين روش ضمن سادگي، از اطمينان بالايي نيز برخوردار است، به طوري که براي جمع‌آوري و تلخيص نظرات و قضاوت‌هاي افراد (در يک حيطه معين) به کار مي­رود. روش دلفي در مواردي که محدوديت­هايي از لحاظ کاربرد قوانين، فرمول­ها و مدل­هاي رياضي مشاهده مي­گردد، کاربرد عمده­اي دارد (احمدي، 1376). اين روش به منظور بررسي نگرش­ها و قضاوت­هاي افراد و گروه­هاي متخصص، بدون الزام حضور افراد در محل معيني، با استفاده از پرسشنامه طي چندين مرحله، و ايجاد هماهنگي بين ديدگاه­ها، به جمع‌آوري نظرات اين افراد مي‌پردازد. در پايان جمع‌بندي، ارزش‌گذاري و تحليل مجموعه ديدگاه­ها و نظرات افراد، مبناي هدف‌گذاري، تدوين برنامه و يا تصميم­گيري قرار مي­گيرد. روش دلفي راهکاري جهت ايجاد يک فرايند ارتباط گروهي است، به طوري که اين فرايند به گروهي که شامل اجزاي جداگانه و مستقل است اجازه مي­دهد که در حل مسائل پيچيده شرکت کنند.

تعداد مناسب برای تشکیل پانل دلفی بین 10 تا 20 نفر توصیه شده است. افراد واجد شرایط در این تحقیق واجد چند ویژگی زیر هستند:

  • عضو هیات علمی دانشگاه یا مؤسسه تحقیقی در زمینه منابع طبیعی، مدیریت سبز و محیط‌زیست و یا مدیران،‌ کارشناسان و مشاوران ارشد محیط زیست در بخش دولتی و خصوصی؛
  • کاملاً آشنا با خصوصیات و ویژگی‌های منطقه مطالعاتی

در روش دلفي پرسش‌گري در دو دور يا بيشتر انجام مي‌شود و در هر دور از نتايج به دست آمده از دور يا دور‌هاي قبل استفاده مي شود. بنابراين، از دور دوم، متخصصان و کارشناسان تحت تاثير نظريات و عقايد هم ترازان خود و نتايج به دست آمده از دور قبل به سوالات پاسخ مي دهند. (بهره مند، 1389). طبق تعريف هادر و همکاران، روش دلفي يک فرآيند قوي مبتني بر ساختار ارتباطي گروهي است، به طوري که در مواردي که دانشي ناکامل و نامطمئن در دسترس است، مورد استفاده قرار مي­گيرد و قضاوت به متخصصان آن امر سپرده مي­شود. بنابراين در اين تحقيق پرسشنامه­هايي به نام پرسشنامه  نظرسنجي متخصصان(پرسشنامه دلفی) طرح ريزي شده و کار شناسايي شاخص های اصلي و فرعي در قالب پرسش­هايي که نشان دهندۀ موافقت، مخالفت و يا اضافه و حذف شدن مشخصه جديد براي اولویت بندی شاخص های منطقه بود، انجام می پذیرد و در اختيار 15 تا 30 نفر از کارشناسان با ویژگیهای مذکور قرار می گیرد. درهر تحقيق سعي می شود تا جامعه آماري جهت تکميل پرسشنامه­هاي مربوطه از بين افراد مطلع در زمينه مطالعه، به ويژه آشنا به موضوع و محل مورد مطالعه انتخاب شوند. تجارب فردي و علمي و سوابق کاري و به روز بودن اطلاعات افراد در ارتباط با مکان مورد مطالعه از مهمترين فاکتورهاي مورد توجه در انتخاب متخصصان است. تکميل پرسشنامه­هاي اوليه در مورد هريک از معيارها تا آنجا ادامه می یابد که نظرات موجه و علمي مخاطب علماي مورد وثوق تامين گردد. جدول زیر خلاصه مراحل اين فرايند را نشان مي­دهد.

خلاصه مراحل فرايند استفاده از تکنيک دلفي

خلاصه فرايند استفاده از تکنيک دلفي

1- پيش بيني کنندگان پرسش­نامه­اي را بر اساس برداشت خود از موقعيت تهيه مي­کنند

2- پرسشنامه­ها براي گروهي از کارشناسان ارسال مي­شودو آنان به پرسشها پاسخ مي­دهند

3- يکايک پرسشنامه­ها تکميل شده جمع آوري و خلاصه مي­شود

4- خلاصه پاسخ براي واکنش­ پاسخ دهندگان، به آنان برگردانده مي­شود.

5- اين فرايند تا زمان دستيابي به يک اتفاق نظر عمومي ادامه مي­يابد.

ماخذ: هيگنز، 1384

 

منابع

  1. احمدی، علی و علیرضابهیار داعی ،1376. کاربردروشدلفیدرتعییناولویتاهدافاستراتژیکسازمانها،مجموعه مقالات پنجمینهمایشدانشجوییمهندسیصنایع،دانشگاهعلموصنعتایران،تهران.
  2. بهره مند، بشیره(1389). سنجش آسيب پذيري سواحل استان هرمزگان بر اساس کانون­ آلاينده­هاي صنعتي با روش ارزيابي چند معياره مکانمند( SMCE)، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 130 ص
  3. هیگنیز،جیمز ام.(1384).101 تکنیک حل خلاق مسئله. محمود احمد پور داریانی.چاپ پنجم تهران انتشارات امیر کبیر.

 

 

[ دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 ] [ 22:9 ] [ بشيره بهره مند ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIA يا ارزيابي اثرات زيست محيطي، رويكردي است كه به بررسي اثرات و پيامدهاي يك پروژه بر محيط‌ زيست، قبل از اجراي پروژه و در حين انجام آن، مي‌پردازد.
يكي از روشهايي كه در پروژه هاي صنعتي و فعاليتهاي معدني جهت رعايت ضوابط مربوط به محيط زيست استفاده مي شود، انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي است. بدون شك ارزيابي زيست محيطي معادن، علاوه بر حفظ محيط زيست، از نظر اقتصادي نيز توجيه پذير مي باشد.
فعاليت‌هايي نظير احداث سد، كارخانه، شهرك صنعتي‌، معدن و هر نوع فعاليت توسعه‌اي، نيازمند ارزيابي از نوع (
EIA) مي‌باشند.
پيشينه قانوني ارزيابي محيط زيستي در ايران
در قوانين، مقررات و ضوابط سوابق کشور، اصطلاح متداول و شناخته شده ای تحت عنوان ارزيابی اثرات محيط زيستي (
EIA) وجود نداشت و حتی انجام مراحل ارزيابی نيز در شکل و مفهوم حاضر در مقررات قانونی گذشته پيش بينی نگرديده بود.
برای نخستين بار در سال 1354در آيين نامه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 29/4/54 کميسيون های مجلس وقت ، صدور پروانه ، تاسيس هر نوع کارخانه وکارگاه جديد وتوسعه و تغييرکارخانجات و کارگاههای موجود موکول به رعايت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محيط زيست شده بود.
در سال 58 با کوچک شدن ساختار تشکيلاتی سازمان حفاظت محيط زيست دفتر بررسی اثرات توسعه نيزمنحل گرديد.مجددا در سالهای اخير، واحد مذکور با عنوان دفتر ارزيابی زيست محيطی در حوزه معاونت محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط زيست ايجاد گرديده و اجرای مقررات نظارتی مربوط به ارزيابی اثرات زيست محيطی طرحها و پروژه های توسعه را بر عهده دارد.

قوانين مربوط به ارزيابی اثرات محيط زيستي
فهرست بخشی ازقوانين و مقررات مربوط به ارزيابی اثرات عبارتند از:
- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
- قانون برنامه دوم و سوم توسعه کشور، مصوب سالهای 1373و 1379مجلس
- آيين نامه جلوگيری از آلودگی هوا ،مصوب سال 1374مجلس
- تصويب نامه هيات وزيران درمورد ضوابط و معيارهای استقرار صنايع ، مصوب سال 1378
- صورتجلسه شماره 138 شورايعالی حفاظت محيط زيست در مورد ارزيابی اثرات محيط زيستي، مصوب سال 1376
- ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه ،مصوب سال 1379 و....
در حال حاضر مهمترين و معتبرترين قانون مرتبط با ارزيابی محيط زيستي که تا پايان سال 1383 به عنوان مستند قانونی مورد استفاده و بهره برداری می باشد ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می باشد که متن کامل آن به قرار زير است :
(( کليه طرحها و پروژه های بزرگ توليدی و خدماتی بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان يابی بر اساس ضوابط پيشنهادی شورايعالی حفاظت محيط زيست و مصوب هيات وزيران مورد ارزيابی محيط زيستي قرار گيرند. رعايت نتايج ارزيابی توسط مجريان طرحها و پروژه های مذکور الزامی است.نظارت بر حسن اجرای اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه می باشد.))

فهرست پروژه‌هاي مشمول ارزيابي اثرات محيط زيستي
1- كارخانجات پتروشيمي درهر مقياس

2- پالايشگاه‌ها در هر مقياس

3- نيروگاه‌ها با ظرفيت توليدي بيش از 100مگاوات

4- صنايع فولاد در دو بخش زير:

الف- واحدهاي تهيه‌كننده خوراك ذوب و ذوب با ظرفيت توليدي بيش از 300 هزارتن در سال

ب- واحدهاي نورد

5- سدها و سازهاي ديگر آبي در سه بخش زير:

الف- سدها با ارتفاع بيش از 15متر و يا داراي ساختارهاي جنبي بيش از 40 هكتار و يا مساحت درياچه بيش از 400 هكتار

تبصره 1: سدهاي باطله (نگهدارنده مواد آلوده) در هر اندازه شامل ارزيابي محيط‌زيستي مي‌باشند.

ب- درياچه‌هاي انسان‌ساخت در مساحت بيش از400 هكتار

تبصره2: اندازه درياچه‌هاي پرورش آبزيان در مقياس كوچكتر از 400هكتار با هماهنگي وزرات جهادسازندگي و سازمان
حفاظت محيط‌زيست تعيين مي‌شود.
ج- طرح‌ها و پروژه‌هاي آبياري و زهكشي در وسعت بيش از 5
هزار هكتار
6- شهرك‌هاي صنعتي (با هر عنوان) در وسعت بيش از يكصد‌هكتار

7- فرودگاه‌ها با طول باند بيش از 2هزار متر

8- واحدهاي كشت و صنعت در وسعت بيش از 5‌ هزار هكتار

9- كشتارگاه‌هاي بزرگ صنعتي

10- مراكز دفن زباله براي شهرهايي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر و شهرهاي جديد

11- مراكز بازيافت صنعتي زباله (كارخانه‌هاي كمپوست)

12- طرح‌هاي خطوط نفت و گاز

13 - طرح‌هاي سكوهاي نفتي

14- طرح‌هاي ذخيره‌گاه‌هاي نفتي

15- طرح‌هاي بزرگ جنگلداري

16- طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ راه‌ كشور

17 - طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ راه‌‌آهن كشور

18- طرح ها و پروژه‌هاي گردشگري

19- كارگاه‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي و خدمات مربوطه بيش از 5 هزار‌مترمربع

20- نمايشگاه‌هاي دايمي، صنعتي و خدماتي بيش از10 هزار‌مترمربع

21- انبارهاي مواد شيميايي و كالاهاي خطرناك بيش از 5 هزار‌مترمربع

22- كارگاه‌هاي فعاليت‌هاي عمراني و راه‌سازي بيش از 10 هزار‌متر‌مربع

23- ذخيره‌گاه‌هاي مواد سوختي بيش از 1ميليون‌ليتر

24- پايانه‌هاي بار و مسافر بيش از 2 هزار‌مترمربع

25- واحدهاي پرورش طيور، دام و ساير حيوانات اهلي و وحشي بيش از 5 هكتار

26- واحدهاي پرورش ماهي و ساير آبزيان بيش از 10هزار‌مترمربع

27- طرح‌هاي سازه‌هاي دريايي، بنادر صيادي، پايانه‌هاي نفت و گاز و عمليات لايروبي در هر مقياس
28- طرح‌هاي تاسيسات آبي و بهداشتي
29- شبكه جمع‌آوري و واحدهاي تصفيه و دفع فاضلاب در مقياس شهري
30-تصفيه‌خانه بزرگ آب در مقياس شهري (بيش از 5‌‌ هزار‌مترمربع در شبانه‌روز)
31- طرح‌هاي دفع و دفن پسماند در مقياس شهري
32- مراكز نظامي و آموزشي بيش از 5 هزار مترمربع
33- شهرك‌هاي گردشگري بيش از 10هزار مترمربع
34-شهرك‌هاي سينمايي بيش از 5 هزار مترمربع
35- پارك‌ها و يا اردوگاه‌هاي تفريحي، آموزشي و پژوهشي و ورزشي بيش از 10هزار مترمربع
36- معدن مس حداقل ظرفيت استخراجي يك‌‌ميليون تن در سال

37- معدن سنگ آهن حداقل ظرفيت استخراجي 600 هزار تن
38- معدن سنگ طلا با هر ظرفيتي
39- سرب و روي حداقل ظرفيت استخراجي يكصد هزار تن در سال
40-معادن ساير فلزات حداقل ظرفيت استخراجي 100هزار تن
41- زغال‌سنگ حداقل ظرفيت استخراجي80 هزار تن در سال
42- نمك آبي در سطح بيش از 400 هكتار
43- كارخانجات سيمان
44- كارخانجات توليد قند و شكر
45- كارخانجات توليد گچ و آهك صنعتي
46- واحدهاي توليد مواد اوليه بهداشتي، آرايشي و داروسازي
47- كارخانجات بزرگ توليد قطعات خودرو داراي هر سه واحد ذوب، ريخته‌گري و آبكاري
48- واحدهاي تصفيه دوم روغن موتور
49- طرح‌هاي احداث و بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز جديد با بيش از 10 حلقه چاه و همچنين طرح‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز موجود در صورتي كه بعد از توسعه تعداد چاه‌ها به بيش از 10 حلقه برسد

اهداف ارزيابی محيط زيستی
مطالعات ارزيابی اثرات محيط زيستی دارای دو هدف بلند مدت
وکوتاه مدت به شرح زير می باشد :
الف : اهداف کوتاه مدت
- تعيين اقدامات اصلاحی مناسب و درج آن در برنامه پروژه
- پيش بينی پروژه پيامدهای محيط زيستی مهم و ماندگار
- تعيين ويژگی های پيامدهای محيط زيستی مهم و ماندگار پيش بينی نشده
- تعيين درآمد ها و هزينه های محيط زيستی پروژه
ب : اهداف بلند مدت
ارزيابی تمام پيامدهايي که پروژه پيشنهادی توسعه اعم از خصوصی يا دولتی در محيط زيست ايجاد می کند.

نيازها و ضرورتهای ارزيابی محيط زيستی
ارزيابی يکی ازروش‌های مقبول برای دستيابی به اهداف توسعه پايداراست ومي‌تواند به‌عنوان يک ابزار‌ برنامه ر‌يزی در دسترس برنامه ريزان، مديران وتصميم گيرندگان قرارگيرد تا براساس آن بتواننداثرات بالقوه محيط زيستی که درنتيجه اجرای پروژه های عمرانی وتوسعه پديدارمی شوند را شناسايي نموده و گزينه های منطقی جهت رفع کاهش آنها انتخاب کنند.

مشکلات ارزيابی محيط زيستي
علی رغم مفيد بودن اجرای ارزيابی محيط زيستی پروژه ها که
بدون اعمال آنها امکان تخريب محيط بيشتر می گردد ، به کارگيری ارزيابی مورد قبول نيز دارای نارسايی هايی است که عمده ترين آنها عبارتند از :
- ارزيابی‌محيط زيستی، ديدگاه‌های خود را بر روی آثارمنفی اجرای يک پروژه متمرکز می کند.ليکن طراحان نکات مثبت پروژه ها رامورد نظر قرارمی دهند.اين نگرش‌ها نوعی عدم تفاهم تلقی می شود.
- برای ارزيابی محيط زيستی به اطلاعات جامع و نيز بکارگيری افراد متخصص و کار آموز ارزيابی محيط زيستی نياز می باشد.چون با توجه به اينکه امکان انجام ارزيابی تا قبل از مراحل پايان طراحی و برنامه ريزی پروژه ها وجود ندارد، بنابراين هرگونه تغيير مبتنی از اعمال ديدگاه‌های‌ارزيابی منجر به بروز مشکلات و پرهزينه شدن پروژه می شود.


ادامه مطلب
[ یکشنبه یازدهم فروردین 1387 ] [ 15:19 ] [ بشيره بهره مند ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بشيره بهره مند
كارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزي محيط زيست
E-mail: bashireh_bahremand@yahoo.com
انجام کلیه پروژه های GIS، AHP، SMCE، SPSSو HSE انجام کلیه پایان نامه ها و پروپوزال های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها بالاخص مجموعه گرایش های رشته محیط زیست (مدیریت و برنامه ریزی، آلودگی، آمایش سرزمین، تنوع زیستی و...) و گرایش های رشته مدیریت(دولتی، منابع انسانی، بازرگانی و مالی، استراتژیک و...)، مجموعه گرایش های رشته روانشناسی، زبان و ادبیات فارسی، جهانگردی و توریسم، صنایع چوب، برنامه ریزی شهری، شیلات، ارزیابی ریسک، ایمنی محیط زیست و....
امکانات وب


www.irLearn.com

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
New Page 1
.


Javascripts


تعداد بازدیدکنندگان :
تعداد افراد آنلاین :
مرکز آموزش ایرانیان
[ طراحی : ایران اسکین ] [ Weblog Themes By : iran skin ]